tel./fax +48 41 386-39-64

Wyniki zapytania ofertowego - film informacyjno-promocyjny (CPV: 92111250-9)

Wyniki zapytania ofertowego – film informacyjno-promocyjny (CPV: 92111250-9)
|

Spośród otrzymanych siedemnastu ofert, dotyczących zapytania nr 01/05/2017, najkorzystniejszą przedstawiła firma NMG Piotr Wrona.

Projekt współfinansowany w ramach 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020