tel./fax +48 41 386-39-64

Zapytanie ofertowe - materiały informacyjno-promocyjne

Zapytanie ofertowe – materiały informacyjno-promocyjne
|

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

Szczegóły związane z zakresem usług zawarte zostały w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 2 z dnia 15.12.2017r wraz z załącznikami.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 1,
Formularz ofertowy,
Oświadczenie ogólne,
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
Wykaz podobnych dostaw,
Wzór umowy,
Wzór logotypu Zamawiającego.