Dotacje

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak zlokalizowanych w Gminie Jędrzejów

Dnia 05.09.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinasowanie projektu pt: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak zlokalizowanych w Gminie Jędrzejów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Cel projektu jest realizacja działań służących ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych, które będą wynikiem budowy infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii (energii słonecznej). Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak. Energia z OZE, wyprodukowana w wyniku realizacji projektu, będzie przeznaczona na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością. Wartość projektu: 3 313 597,86 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 507 363,12 zł.