Dotacje

Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand. Szczegóły związane z zakresem usług zawarte zostały w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 3 z dnia 26.02.2018 r. wraz z załącznikami. Załączniki: - Zapytanie Ofertowe nr 3 26.02.2018 - Załącznik 1 - Formularz ofertowy - Załącznik 2 - Oświadczenie ogólne - Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Załącznik 4 - Wykaz podobnych dostaw - Załącznik 5 - Wzór umowy - Załącznik 6 - Wzór logotypów Zamawiającego