Dotacje

Zapytanie ofertowe - materiały informacyjno-promocyjne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand. Szczegóły związane z zakresem usług zawarte zostały w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 2 z dnia 15.12.2017r wraz z załącznikami. Załączniki: - Zapytanie ofertowe nr 1 - Formularz ofertowy - Oświadczenie ogólne - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Wykaz podobnych dostaw - Wzór umowy - Wzór logotypu Zamawiającego