Dotacje

Zapytanie ofertowe - materiały informacyjno-promocyjne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi przygotowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki „VANSTAR”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.
Szczegóły związane z zakresem usług zawarte zostały w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 2 z dnia 15.12.2017r wraz z załącznikami.
Załączniki:
- Zapytanie ofertowe nr 1
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie ogólne
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
- Wykaz podobnych dostaw
- Wzór umowy
- Wzór logotypu Zamawiającego