Dotacje

Zapytanie ofertowe - usługi organizacji wyjazdów, targów, misji.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak zaprasza do złożenia oferty na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych w ramach projektu pt: „Promocja i rozwój eksportu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak oraz marki VANSTAR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.
Szczegóły związane z zakresem usług zawarte zostały w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 2 z dnia 15.12.2017r wraz z załącznikami.
Załączniki:
- Zapytanie ofertowe nr 2
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie ogólne
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
- Wykaz podobnych dostaw
- Projekt umowy