Dotacje

Doposażenie zaplecza B+R P.W. PAWEŁ SZOSTAK obejmujące niezbędne urządzenia do laboratorium powłok polimerowych

Dnia 27.02.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinasowanie projektu pt: „Doposażenie zaplecza B+R P.W. PAWEŁ SZOSTAK obejmujące niezbędne urządzenia do laboratorium powłok polimerowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczość.
Cel projektu jest doposażenie zaplecza badawczo - rozwojowego w laboratorium powłok polimerowych, służącego działalności innowacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak.
Przedmiotem inwestycji jest dostawa rzeczowych aktywów trwałych służących wytworzeniu i unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 1 941 847,74 zł.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 710 432,10 zł.